Walne Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Widok” w Szczecinie działając na podstawie §34 pkt1 Statutu Spółdzielni i uchwały nr 8 Zarządu z dnia 27.04.2023 r. zwołuje na dzień 28.06.2023 r. /środa/ godz. 16:00 w Domu Kultury SM „Wspólny Dom” ul. Św. Marcina 2, w Szczecinie

W A L N E    Z G R O M A D Z E N I E

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „WIDOK” w Szczecinie

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór członków Prezydium Zebrania – przewodniczącego i sekretarza

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybory Komisji :

    –  Mandatowo-Skrutacyjnej  /dwie osoby/

    –  Wniosków  /dwie osoby/.

5. Przedstawienie sprawozdań:

  1. Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok. 
  2. Finansowego Spółdzielni za 2022 rok.
  3. Rady Nadzorczej SM „WIDOK” z działalności za 2022 rok.

6. Informacja o realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia z czerwca 2022 roku.

7. Dyskusja w sprawach wymienionych w punktach 5 i 6.

8. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o ważności Zebrania.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  –   zatwierdzenia sprawozdań zarządu, finansowego i rady nadzorczej za 2022 r.

  –   podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia straty,

–   udzielenia absolutorium członkom zarządu,

–   oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Spółdzielnia w 

    2023/2024 r.

–   wystąpienia Spółdzielni z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni

    Mieszkaniowych w Szczecinie,

–   sprzedaży 33 % udziałów w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 10/16 przy

    ul. Sierpowej 6H w Szczecinie. .

10. Wybory do Rady Nadzorczej.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszonych wniosków.

13. Sprawozdanie Komisji Wniosków.

14. Sprawozdanie komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników wyborów.

15. Zamknięcie Zebrania.

Materiały sprawozdawcze za 2022 rok, protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków, regulamin obrad Walnego Zgromadzenia, Statut Spółdzielni oraz projekty uchwał, są do wglądu członków w siedzibie Spółdzielni przy ul. Mariackiej 3 w Szczecinie od dnia 01 czerwca 2023 r. codziennie w godz. od 9°°do 14°° lub na stronie internetowej www.smwidok.pl

Warunkiem otrzymania mandatu uprawniającego do głosowania jest przedstawienie dokumentu tożsamości.

Członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu tylko osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.

                                                                                                                 Za Zarząd

                                                                                   Prezes Jacek Sobczak


Sprawozdanie Zarządu z 2022 roku – zobacz


Uchwały projekty – zobacz