Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest SM Widok w Szczecinie.
3) Twoje dane osobowe, uzyskane w związku z korzystaniem ze strony internetowej administratora danych, przetwarzane będą w celu związanym z przedstawieniem profilu działalności Administratora, oferowaniem produktów, ułatwieniem kontaktu;
4) na stronie internetowej Administrator używa technologii takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie;
5) danymi osobowymi, które mogą być przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.smwidok.pl są wszelkie dane pozwalające na Twoją identyfikację, np. imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, adres IP;
7) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
8) masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne, abyśmy mogli nawiązać kontakt i przyszłą współpracę;
10) podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze Danych, takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).