WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI w 2022 r

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Widok” w Szczecinie działając na podstawie
§34 pkt1 Statutu Spółdzielni i uchwały nr 10 Zarządu z dnia 26.05.2022 r.
zwołuje na dzień 27.06.2022 r. /poniedziałek/ godz. 16:30 w Domu Kultury SM
„Wspólny Dom” ul. Św. Marcina 2, w Szczecinie
W A L N E Z G R O M A D Z E N I E
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „WIDOK” w Szczecinie