WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI w 2021 r

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok” z siedzibą w Szczecinie informuje, że w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego nie ma możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w okresie epidemii regulują poniższe przepisy:
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)
„Art. 90. Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.”
W świetle powyższych aktów prawnych najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok” zostanie zwołane w terminie umożliwiającym przeprowadzenie zebrania nie dłużej niż 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemicznego.